ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijven:
U kunt zich via de administratie inschrijven voor een cursus of workshop.
Plaatsing voor een cursus gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als er veel belangstelling is voor een cursus, proberen we in overleg met docenten en cursisten een extra cursus te organiseren. Mensen die hebben aangegeven belangstelling te hebben, worden per e-mail of brief op de hoogte gesteld. Als de cursus doorgaat dan ontvangt u tijdig voor aanvang hierover bericht van de administratie.

Wanneer u zich inschrijft voor een van de cursussen en/of workshops van Seniorweb Landgraaf, is er een aantal voorwaarden waar u mee akkoord gaat en waar u rekening mee moet houden.

1.       Inschrijving gaat via de administratie van Seniorweb Landgraaf.
 
2.       Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Als u geplaatst bent voor een cursus of workshop krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail of brief. U ontvangt bericht als u niet wordt geplaatst voor een cursus of workshop of als een cursus of workshop komt te vervallen.
 
3.       Seniorweb Landgraaf behoudt ten allen tijde het recht om een cursus of workshop niet door te laten gaan.
 
4.       Een cursus of workshop gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen. Wanneer de cursus niet doorgaat krijgt u van ons bericht. Mocht de cursus niet doorgaan en u heeft de cursus al betaald, dan wordt het betaalde cursusgeld teruggestort.
 
5.       Voor onze cursussen en workshops is het soms noodzakelijk om daarvoor een boek(en) of een programma aan te schaffen. De genoemde boek(en) en/of programma’s zijn dan voor kosten van de cursist, indien niet anders vermeld.
 
6.       Berichtgeving en correspondentie vind plaats via brief of e-mail. Een groot deel van de berichten die u ontvangt (zoals bij inschrijven) wordt automatisch gegenereerd. Zorg dat u een juist e-mailadres opgeeft en houdt dus uw mailbox in de gaten! Seniorweb Landgraaf is niet verantwoordelijk voor foutieve e-mail waardoor correspondentie niet goed aankomt.
 
7.       Als u zich aanmeldt dan worden uw gegevens opgeslagen in onze database. Deze database wordt alleen door Seniorweb landgraaf gebruikt als deelnamelijst voor de cursus en/of workshop, om u te informeren over cursus en/of workshop. Ook kan Seniorweb Landgraaf de database gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en/of workshops. Gegevens worden niet verkocht of voor andere doeleinden  gebruikt. Ook worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.
 
8.       Indien mogelijk wordt een aantal cursussen en/of workshops bij voldoende belangstelling herhaald.
 
9.       De tekst op onze website, andere sociale media en in de flyer is met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan gebeuren dat het niet helemaal foutloos is; er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 
10.   Bij een aantal cursussen en/of workshops moet materiaalkosten worden betaald. In de meeste gevallen moeten de materiaalkosten al bij  inschrijving worden voldaan. Waar dit het geval is, wordt dat bij de cursusomschrijving aangegeven.
 
11.   Aansprakelijkheid en WA-verzekering: Seniorweb Landgraaf is niet aansprakelijk voor schade aan, met en door cursisten en voor schade toegebracht tijdens komen en gaan, van en naar huis. In geval van schade biedt de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering normaal gesproken dekking.
 
12.   De nieuwe Europese privacywetgeving  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de Wet            bescherming persoonsgegevens. Toestemming kan niet langer verkregen worden door een vinkje te zetten in een hokje. De cursist dient expliciet toestemming te geven middels een handtekening op het inschrijfformulier.
 
13.   Op het inschrijfformulier wordt verwezen naar deze Algemene voorwaarden. Indien u het inschrijfformulier getekend heeft, geeft u aan deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen.
 
Datum: Landgraaf 11-05-2018 (1e wijz.).

PRIVACY VERKLARING SENIORWEB LANDGRAAF


Inleiding:                                                                                            Seniorweb Landgraaf verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.
 
Opbouw privacy verklaring:
In de inleiding van dit document is informatie te vinden over Seniorweb Landgraaf, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. In onderstaande paragrafen beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel wij dit doen.
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk  persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.
 
Bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken? 
Ja, want het is nodig uw persoonsgegevens te gebruiken om u het product te kunnen bieden waar u bij ons gebruik van maakt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst (het volgen van een cursus of workshop).
Voor een dienst als bijvoorbeeld onze nieuwsbrief, vragen wij eerst uw toestemming voordat wij (meer) persoonsgegevens van u verzamelen.
 
Gegevens verzameld bij anderen?
Seniorweb Landgraaf verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die Seniorweb Landgraaf verwerkt zijn de gegevens die wij ontvangen van betrokkene zelf.
 
Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens? 
Stichting Seniorweb Landgraaf is de juridisch verwerkings-verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Wie is de functionaris van gegevensbescherming? 
John Moonen, e-mail: privacy@kerngroepsswl.nl 
 
Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten? 
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van u:
Voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer. Ook noteren wij uw rekeningnummer.
 
Voor welk doel gebruiken wij uw gegevens? 
Wij gebruiken uw gegevens teneinde een kloppend systeem te kunnen hanteren in het geven van onze cursussen en workshops en de betalingen correct te kunnen registreren en verwerken.                                                                                                                                   
Delen wij uw gegevens?
Seniorweb Landgraaf deelt persoonsgegevens niet met andere partijen.
 
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Seniorweb Landgraaf heeft een strikt beleid. Wij hanteren diverse technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in de handen van verkeerde personen terecht kunnen komen.
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?                                                          Wij bewaren de gegevens zolang een cursusdeelnemer aangeeft de nieuwsbrief te willen blijven ontvangen, of deelneemt aan een activiteit van Seniorweb Landgraaf.
 
Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoons-gegevens? 
Seniorweb Landgraaf vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel gemakkelijk om via (onder andere) de website contact op te nemen met ons.
Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken
Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze te laten aanpassen
Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen.
Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken, waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
Het recht van vergetelheid: het recht op het wissen van de persoonsgegevens en de plicht van Stichting Seniorweb Landgraaf, rekening houdend met de stand van de techniek, tot het nemen van redelijke maatregelen om derden op de hoogte te stellen dat de betreffende betrokkene heeft verzocht om ‘iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens’ te wissen.
 
Komt u er niet uit of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u mailen naar: administratie@kerngroepsswl.nl of bellen met tel.nr. 045-5695650, op dinsdag-donderdag-vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur plus maandag-woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
 
Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens. 
Seniorweb Landgraaf  vindt het belangrijk tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.
Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons